बाइबल

ह्‍यार चाहल किताबक पिडिएफ फाइल किताबक नाउँम क्‍लिक कैक ख्‍वाल सेक्‍ठी।